هتلینگ بیمارستان به تمام فعالیت های خدماتی، زیستی، رفاهی و حتی ظاهری بیمارستان گفته می شود و تمام این فعالیت ها نزدیک به خدماتی هستند که کارکنان هتل به مشتریان خود ارائه می دهند.

یک نکته مهم اینکه این فعالیت ها مستقیماً مربوط به درمان بیماران نمی شود و البته در رضایتمندی بیماران بشدت تاثیرگذار خواهد بود.

هتلینگ بیمارستانی باعث دیدگاه مثبت یا منفی مراجعه کنندگان نسبت به مراکز درمانی ما شود چون شناخت اولیه براساس همین خدمات رفاهی، زیستی، خدماتی، ظاهری می باشد بر اساس همین موارد هست که قضاوت خود را دارند اما نمی توانند براساس کیفیت خدمات یا تجهیزاتی که در بیمارستان ارائه می شود نمی توانند قضاوت کنند چون مراجعه کنندگان از این موارد شناختی ندارند و نخواهند توانست تحلیل خوب یا بد بودن خود را داشته باشند اما مواردی مثل نظافت بیمارستان، نحوه ارائه خدمات از طرف کارکنان، تغذیه، چیدمان و زیبایی محیط، وسایل اتاق بیماران و… به راحتی قابل تشخیص خواهد بود.

به همین دلیل ملاک قضاوت بیمار و همراهان او براساس هتلینگ بیمارستان ها خواهد بود و یکی از شاخص های کیفیت مراکز درمانی، کیفیت هتلینگ بیمارستان و نحوه صحبت و رفتار کارکنان آن با بیمار و همراهان می باشد.